Advertències i Seguretat

  • Només per a ús domèstic.
  • Utilitzar sota la supervisió d'un adult.