Advertències i Seguretat

  • Només per a ús domèstic.
  • Utilitzar sota la supervisió d'un adult.
  • No utilitzar a la via pública sense supervisió d'un adult.